porownanie ryba

Wycena urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych

Porównaj wartość wg. metody dochodowej z metodą kosztową

...i wybierz lepszą

 

 

Ogromna skala roszczeń kierowanych do gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotycząca odpłatnego przejmowania sieci/urządzeń wod-kan oraz prowadzone w ostatnim okresie kontrole Prezesa UOKiK powodują, że wiele gmin i przedsiębiorstw napotyka problem właściwej wyceny wartości przejmowanej infrastruktury.

Każde przedsiębiorstwo obowiązane jest posiadać zasady przejmowania urządzeń wod-kan.

W praktyce spółki wodociągowe stosują różne procedury i metody wyceny przejmowanych urządzeń. Stosowane są metody kosztorysowe, dochodowe lub zwrotu poniesionych przez Inwestora kosztów budowy urządzenia, często z uwzględnieniem dodatkowych wskaźników pomniejszających.

Najkorzystniejsze dla spółek zasady przejmowania urządzeń opierają się na porównaniu wyceny dochodowej z kosztem wytworzenia urządzenia. Narzędziem wykorzystywanym w tej metodzie może być program informatyczny e-AQUAmatic, pozwalający na szybkie i efektywne wyliczenie i porównanie wartości w oparciu o wskazane powyżej metody.

Stosowanie optymalnych algorytmów wyceny przejmowanego majątku staje się koniecznością, ponieważ alternatywą jest jedynie podniesienie opłat za wodę i ścieki.

art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: osoby, które wybudowały z własnych środków sieć wodociągową lub kanalizacyjną, mogą przekazywać ją odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.”
art49.§ 2. Kodeksu Cywilnego: Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Nie każda sieć jest warta tyle,
ile kosztowało jej wybudowanie

Racjonalna wycena przejmowanych urządzeń chroni pozostałych użytkowników przed podwyżkami taryf w przyszłości.

Dlaczego e-Aquamatic jest wiarygodny?

Algorytm wykorzystywany w aplikacji e-Aquamatic opiera się na modelu opracowanym przy współpracy uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, doświadczonych ekspertów technicznych i ekonomistów z branży wod.-kan. Kluczowym członkiem zespołu jest doświadczony w branży wod.-kan. radca prawny, który na każdym etapie konsultował założenia do algorytmu pod kątem zgodności z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, orzeczeniami sądów i interpretacjami prawa przez UOKiK.

Jak pokazuje praktyka UOKiK nie kwestionuje wyceny sieci/urządzeń wod.-kan. metodą dochodową, co więcej poprawność takiego rozwiązania została potwierdzona wyrokami sądowymi.

Model wyceny majątku i aplikacja e-Aquamatic

Model wyceny e-Aquamatic opiera się na zrównoważeniu strumienia przychodów z kosztami jakie musi ponosić przedsiębiorstwo w trakcie eksploatacji.

W celu określenia wartości przejmowanego majątku przeprowadzana jest de facto analiza finansowa inwestycji. Wynikiem działania modelu zastosowanego w e-Aquamatic jest takie określenie wartości sieci/urządzeń, przy której wskaźnik NPV inwestycji wynosi 0. Oznacza to, że żadna ze stron (przekazująca/przejmująca) nie jest poszkodowana.

W proponowanych zasadach odpłatnego przejmowania urządzeń podstawową metodą wyceny jest metoda dochodowa z zastrzeżeniem, że szacowana wartość majątku nie może przekroczyć kosztów jego wytworzenia.

System e-Aquamatic umożliwia porównanie wartości wycenionego majątku wg dwóch modeli:


1 metody dochodowej

2 modelu bazującego na wartości wytworzenia majątku.

waga metody
email: biuro@envi.com.pl
tel. +48 77 459 33 22
ul. Jana Brzechwy 3
49-305 Brzeg